+86 510 8758 8707 15961581489   sales@sunkaier.com 
 

工业搅拌机

SK200在线碾磨机


SK200 cavitron磨机

介绍

Cavitron磨机由一系列同心环组成。当介质进入中心室时,它以千分之一秒的速度被压缩到10巴,并向外“爆炸”进入下一个腔室。一系列喷嘴破裂当它从一个腔室到另一个腔室流过介质时,这些喷嘴可以小到500微米(0.5毫米),而转子/定子扇段可以达到每秒5亿次。这种微空洞导致产品的处理由能量转移。

应用

• 混合                            

• 乳化液

• 湿磨                       

• 均质

• 中和                    

• 催化反应

• 聚合                     

• 剪切处理细胞

• 化学反应                

• 在线烹饪过程